Przedsiębiorstwo Produkcji Farmaceutycznej

pl en
Przedsiębiorstwo Produkcji Farmaceutycznej GEMI
A A A
AktualnościLista

Aktualności

Zapytanie ofertowe na opracowanie dokumentacji dla 3 zgłoszeń patentowych Zapytanie ofertowe na opracowanie dokumentacji dla 3 zgłoszeń patentowych
08.10.2018

Zapytanie ofertowe na opracowanie dokumentacji dla 3 zgłoszeń patentowych

Karczew, dnia 8 października 2018 roku

 

ZAPYTANIE OFERTOWE NA OPRACOWANIE DOKUMENTACJI DLA 3 ZGŁOSZEŃ PATENTOWYCH I KOSZTY TŁUMACZEŃ DOKUMENTACJI DLA 3 ZGŁOSZEŃ

OZNACZENIE SPRAWY 1 2018 12 GEMI

 

Firma GEMI PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCJI FARMACEUTYCZNEJ NOWAKOWSKI GRZEGORZ zaprasza do złożenia oferty na przedstawione poniżej zamówienie.

 

 1. INFORMACJE OGÓLNE:
 2. Zamówienie jest współfinansowane z europejskiego funduszu rozwoju regionalnego w ramach osi priorytetowej i „wykorzystanie działalności badawczo-rozwojowej w gospodarce” działania 1.2 „działalność badawczo-rozwojowa przedsiębiorstw” regionalnego programu operacyjnego województwa mazowieckiego na lata 2014-2020 w ramach projektu „opracowanie receptur i technologii wytwarzania innowacyjnych kosmetyków oraz środków spożywczych specjalnego przeznaczenia Senior Komfort w oparciu o prace B+R.”.
 3. Oferty należy złożyć do dnia 15 października 2018 roku do godziny 23:59 w siedzibie firmy pod adresem: ul. Adama Mickiewicza 36, 05-480 Karczew, albo przesłać jako plik PDF na adres elektroniczny gemi@gemi.pl, decyduje data i godzina wpływu do Zamawiającego.
 4. Zamówienie należy zrealizować w okresie do 30 dni kalendarzowych od dnia zawarcia przez Zamawiającego umowy z Wykonawcą.
 5. Do kontaktu w sprawach formalno-merytorycznych dotyczących postępowania upoważniony jest Nowakowski Grzegorz, numer telefonu 601 222 779, email boss@gemi.pl

 

 1. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA:
 2. Przedmiot zamówienia stanowi wykonanie usługi zawodowego rzecznika patentowego w zakresie uzyskania i walidacji patentu  uzyskanie ochrony patentowej na wynalazek polegający na unikalnym sposobie wytwarzania zawiesiny farmaceutycznej,  kompozycji farmaceutycznej w postaci zawiesiny oraz mieszaniny składników  stanowiącej skład zawiesiny. Dzięki temu wdrożeniu zwiększona zostanie  przyswajalność produktu u osób starszych.

W ramach usługi przewidziane jest m.in. przygotowanie pełnej treści merytorycznej wniosków patentowych, tłumaczenie w języku angielskim , analiza otrzymanych zarzutów do zgłoszenia, analiza nowości i poziomu wynalazczego rozwiązania  celem obrony zarzutów ,  w tym modyfikacja treści zastrzeżeń patentowych.

 • [część pierwsza zamówienia] Opracowanie dokumentacji dla 3 zgłoszeń patentowych.
 • [część druga zamówienia] Koszty tłumaczeń dokumentacji dla 3 zgłoszeń (orientacyjna ilość stron dla jednego zgłoszenia -10).
 1. Przedmiot zamówienia będzie realizowany przez Wykonawcę na podstawie informacji i wskazówek przekazanych przez Zamawiającego przy użyciu posiadanego przez niego sprzętu, wiedzy oraz technologii.
 2. Kod CPV: 79120000-1 Usługi doradztwa w zakresie patentów i praw autorskich; 79530000-8 Usługi w zakresie tłumaczeń pisemnych;

 

 1. DODATKOWE WARUNKI
 2. W postępowaniu mogą brać udział wyłącznie Wykonawcy, którzy posiadają wiedzę i zaplecze techniczne niezbędne do należytego wykonania przedmiotu zamówienia, oraz nie podlegają wykluczeniu z postępowania z powodu istnienia konfliktu interesów.
 3. Warunkiem udziału w postępowaniu jest złożenie zgodnego z prawdą oświadczenia stanowiącego załącznik nr 1 do Zapytania Ofertowego, oraz oferty zawierającej co najmniej: Nazwę oferenta, cenę, zakres oferty, ewentualnie dodatkowe informacje;
 4. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.
 5. Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych na jedną lub obie części zamówienia.
 6. Zamawiający nie przewiduje udzielania zamówień uzupełniających.
 7. Wartość oferty powinna uwzględniać wszelkie koszty związane z realizacją przedmiotu zamówienia.
 8. W razie potrzeby Zamawiający zastrzega sobie prawo do wezwania Wykonawcy w celu uzupełnienia lub wyjaśnienia złożonej oferty.
 9. W celu uniknięcia konfliktu interesów zamówienia publiczne, z wyjątkiem zamówień sektorowych, udzielane przez beneficjenta nie mogą być udzielane podmiotom powiązanym z nim osobowo lub kapitałowo. W celu potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia, Wykonawca zobowiązany jest do podpisania zgodnie z prawdą oświadczenia stanowiącego załącznik nr 2 do niniejszego Zapytania.
 10. Wykluczeniu podlegają także Wykonawcy, którzy nie spełniają warunków udziału w postępowaniu, nie złożyli prawidłowo wypełnionej oferty obejmującej przedmiot zamówienia, lub też złożyli ofertę po terminie.
 11. Zamawiający przewiduje, za zgodą Wykonawcy, możliwość zmiany postanowień zawartej z nim umowy w następującym zakresie: Przedmiotu Umowy, Wynagrodzenia, Terminu wykonania zamówienia, Obowiązków Zamawiającego i Wykonawcy, Zakresu odpowiedzialności, pod warunkiem zachowania pisemnej formy i gdy taka potrzeba wyniknie ze strony Instytucji Finansującej lub Zarządzającej lub też Pośredniczącej, albo ze strony Zamawiającego lub Wykonawcy.
 12. Wykonawca pozostaje związany złożoną ofertą przez okres 30 dni. Bieg terminu rozpoczyna się wraz z upływem ostatecznego terminu składania ofert.
 13. W sprawach nieuregulowanych stosuje się przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku – Kodeks Cywilny, a także postanowienia obowiązujących Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków.
 14. Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia niniejszego postępowania bez podania uzasadnienia, lub do jego zakończenia bez wyboru oferty.

 

 1. KRYTERIA OCENY OFERT I INFORMACJA O WAGACH PUNKTOWYCH, ORAZ OPIS SPOSOBU PRZYZNAWANIA PUNKTACJI ZA SPEŁNIENIE DANEGO KRYTERIUM OCENY OFERTY
 2. Zamawiający dokona oceny złożonych ofert nie podlegających wykluczeniu, oraz przypisze odpowiednie wartości punktowe według niżej wymienionego kryterium oceny ofert i zasad przyznawania punktów:
 3. Kryterium finansowe (cena) – waga 100 punktów;
 4. Zamawiający dokona wyboru oferty najkorzystniejszej, to jest takiej, która otrzyma najwyższą wartość punktową.
 5. Każda część zamówienia będzie oceniana osobno.
 6. Przyznane punkty zostaną zaokrąglone z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.
 7. W kryterium finansowym, Zamawiający przyzna wartości punktowe dzieląc wartość oferty z najniższą ceną przez wartość badanej oferty, a następnie mnożąc uzyskaną wartość przez wagę, według formuły: WP= (WONC/WOB) x waga, gdzie WP – wartość punktowa w kryterium finansowym, WONC – wartość oferty z najniższą ceną brutto, WOB – wartość brutto oferty badanej.

 

 

 

 

Załącznik Nr 1 do Zapytania Ofertowego

Postępowanie nr 1 2018 12 GEMI

 

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE BRAKU PODSTAW DO WYKLUCZENIA

Z POWODU ISTNIENIA KONFLIKTU INTERESÓW

 

Składając ofertę w postępowaniu nr 1 2018 12 GEMI, oświadczam, że Wykonawca:

 

…............................................................................................................................................................

(PEŁNA NAZWA WYKONAWCY)

           

nie jest powiązany z Zamawiającym (Beneficjentem) kapitałowo lub osobowo.

Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między beneficjentem lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu beneficjenta lub osobami wykonującymi w imieniu beneficjenta czynności związane z przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy a wykonawcą, polegające w szczególności na:

 1. a) uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,
 2. b) posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji, o ile niższy próg nie wynika z przepisów prawa lub nie został określony przez IZ PO[1],
 3. c) pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,
 4. d) pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.

 

 

     ….........................................                                                                    …………………………………………………………

           miejscowość i data                                                                             czytelny podpis osoby upoważnionej

 

 

 

 

 

[1] Dla projektów finansowanych w ramach działalności Polskiej Agencji Rozwoju Regionalnego próg wynosi 5%,

Karczew, data 09.12.2015

 

 

 1. ZAMAWIAJĄCY

Przedsiębiorstwo Produkcji Farmaceutycznej GEMI Grzegorz Nowakowski

 1. Adama Mickiewicza 36

05-480 Karczew

 

 1. TRYB ZAMÓWIENIA

Zamówienie będzie udzielane w trybie postępowania ofertowego (Zasada Konkurencyjności)

 

ZAPYTANIE OFERTOWE

 

Kody CPV:

73210000-7 Usługi doradcze w zakresie badań

73220000-0 Usługi doradcze w zakresie rozwoju

73300000-5 Projekt i realizacja badań oraz rozwój

73111000-3 - Laboratoryjne usługi badawcze

 

III. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA I JEGO OPIS:

 

Zwracamy się z prośbą o przedstawienie oferty handlowej na planowany zakup zewnętrznej usługi w zakresie opracowania i wdrożenia nowego wyrobu w ramach programu z poddziałania 2.3.2 Bony na innowacje dla MŚP.

Tytuł projektu:

Opracowanie i wdrożenie nowego innowacyjnego wyrobu - tabletki przeciwbólowej, przeciwgorączkowej i przeciwzapalnej o przedłużonym uwalnianiu

 

Zakres prac do wykonania:

ETAP: Opracowanie nowego wyrobu - tabletki przeciwbólowej, przeciwgorączkowej
i przeciwzapalnej o przedłużonym uwalnianiu

 1. Opracowanie receptury - składu ideowego tabletki działającej przeciwbólowo, przeciwgorączkowo oraz przeciwzapalnie o przedłużonym uwalnianiu.
 2. Ustalenie optymalnej bezpiecznej dawki dla pacjenta.
 3. Określenie metodyki badania zawartości substancji czynnych leku.
 4. Przygotowanie granulatu do tabletkowania - kompaktorowanie mieszanki.
 5. Uzyskanie i ujednolicenie granulatu.

ETAP: Wdrożenie nowego wyrobu - tabletki przeciwbólowej, przeciwgorączkowej
i przeciwzapalnej o przedłużonym uwalnianiu

 1. Wykonanie leku zgodnie z opracowaną recepturą
 2. Sprawdzenie, testowanie nowego wyrobu w warunkach laboratoryjnych.
 3. Wykonanie serii próbnej opracowanego wyrobu.
 4. Określenie ostatecznej formy produktu gotowego do komercjalizacji.

Cel:

- opracowanie i wdrożenie nowego wyrobu

- uzyskanie wymiernych efektów innowacyjnych

- zwiększenie innowacyjności i konkurencyjności firmy

 

 

 1. WYKONAWCA PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO:

Zapytanie ofertowe jest skierowane do podmiotów czynnie prowadzących działalność gospodarczą tj. osób fizycznych, jednostek organizacyjnych posiadających zdolność prawną, bądź osób prawnych prowadzących działalność gospodarczą (weryfikowane poprzez wgląd do CEIDG/KRS).

 

 

 1. WARUNKI SKŁADANIA OFERT W POSTĘPOWANIU:
 1. Brak możliwości składania ofert częściowych.
 2. Oferty należy składać obligatoryjnie w formie pisemnej.
 3. Czas związania ofertą - do końca terminu jej ważności określonego w zapytaniu ofertowym.
 4. Wykonawca nie ma powiązań osobowych i kapitałowych w stosunku do Zamawiającego.
 5. Wnioskodawca jest zdolny do wykonania zadania.
 6. Termin ważności oferty nie krótszy niż 10 dni od zakończenia usług przewidzianych ofertą.
 7. Oferty należy składać w języku polskim lub języku angielskim.
 8. Oferta winna być podpisana przez osoby upoważnione do podpisania oferty.
 9. Oferty należy składać w PLN z podaną ceną całkowitą zamówienia netto.
 1. Termin płatności wystawionego dokumentu księgowego nie może być krótszy niż 14 dni.
 2. Wszelkie koszty związane ze złożeniem oferty ponosi oferent.

 

 

 1. ZAKRES WYKLUCZENIA WYKONAWCÓW Z POSTĘPOWANIA:

Z postępowania wykluczone są podmioty powiązane z Zamawiającym osobowo lub kapitałowo tj. przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzaniem procedury wyboru wykonawcy, a wykonawcą, polegające w szczególności na:

 1. uczestniczeniu w spółce, jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,
 2. posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji,
 3. pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,
 4. pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.

 

 

VII. TERMIN I WARUNKI REALIZACJI ZAMÓWIENIA:

 1. Ostateczny termin realizacji zamówienia: Data: 31.01.2017 godz.: 16:00 Potwierdzony protokołem odbioru
 2. Termin płatności: 14 dni

 

 

 

 

KRYTERIA OCENY OFERTY:

 • W ramach przedmiotowego postępowania będą brane od uwagę tylko i wyłącznie oferty spełniające wszystkie wymagania.
 • Maksymalna liczba punktów możliwych do zdobycia – 100.
 • Zamawiający za najkorzystniejszą uzna ofertę, która nie podlega odrzuceniu oraz uzyska największą liczbę punktów przyznanych w ramach ustalonych kryteriów.

 RAZEM:   1 kryterium oceny max. 50 pkt.

Sposób oceny: Najkorzystniejsza oferta w zakresie ceny (najniższa cena) = 100 pkt.

 

Lp.

Kryterium oceny

Punktacja i waga

Sposób przyznawania punktacji za spełnienia dennego kryterium oceny wniosków

1

Cena

Punktacja od 0 do 50 pkt

Waga 50%

Oferent podający cenę nie wyższą niż 400 000 (w PLN netto) uzyska największą liczbę punktów w danym kryterium.

Maksymalna ilość punktów tego kryterium: 50 punktów.

2

Termin wykonania zamówienia

Punktacja od 0 do 50 pkt

Waga 50%

Oferent podający termin wykonania zamówienia nie przekraczający 12 miesięcy uzyska największą liczbę punktów w danym kryterium.

Maksymalna ilość punktów tego kryterium: 50 punktów

 

VIII.  TERMIN SKŁADANIA OFERT:            

 

do dnia 28.12.2015

 

liczy się data wpływu do siedziby firmy adres: ul. Adama Mickiewicza 36, 05-480 Karczew poprzez dowolną z poniższych form (podpunkty a, b, c)

 

Skan wypełnionego i podpisanego formularza ofertowego należy przesłać na adres mailowy lub w oryginale pocztą listową/kurierską lub złożyć osobiście:

 

 1. Poczta tradycyjna (adres do korespondencji): ul. Adama Mickiewicza 36, 05-480 Karczew
 2. Poczta elektroniczna - adres e-mail: boss@gemi.pl
 3. Osobiście: ul. Adama Mickiewicza 36, 05-480 Karczew

 

 

 1. WARUNKI PODPISANIA UMOWY:
 2. Zamawiający zastrzega możliwość unieważnienia zapytania ofertowego bez podania przyczyny, a także do pozostawienia postępowania bez wyboru oferty.
 3. Złożenie oferty przez Wykonawcę nie stanowi zawarcia umowy.
 4. Wszelkie koszty związane ze złożeniem oferty ponosi oferent
 5. Dopuszcza się umowy warunkowe w przedmiocie zlecenia.
 6. Dopuszcza się po uzgodnieniach zmianę terminu realizacji usługi.

 

 

 

 1. WARUNKI ZMIANY UMOWY:
 1. Zamawiający  przewiduje możliwość zmiany umowy, w przypadku, gdy nastąpi zmiana powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym wpływ na realizację przedmiotu umowy.
 2. Zamawiający  przewiduje możliwość zmiany umowy w zakresie wydłużenia terminu wykonania umowy w przypadku zdarzeń losowych lub z przyczyn niezależnych od Zamawiającego i Wykonawcy.

 

 

 1. WARUNKI ZAMÓWIEŃ UZUPEŁNIAJĄCYCH

Zamawiający przewiduje możliwość udzielenia Wykonawcy wyłonionemu w trybie zasady konkurencyjności zamówień publicznych uzupełniających, w wysokości nieprzekraczającej 50% wartości zamówienia publicznego określonej w umowie zawartej z wykonawcą, o ile te zamówienia publiczne są zgodne z przedmiotem zamówienia publicznego podstawowego.

W przypadku uzyskania dofinansowania wydatek zostanie poniesiony w ramach w ramach działania 2.3 Proinnowacyjne usługi dla przedsiębiorstw, poddziałania 2.3.2 Bony na innowacje dla MŚP. Zapytanie upubliczniono w siedzibie firmy adres: ul. Adama Mickiewicza 36, 05-480 Karczew, na jego stronie internetowej www.gemi.pl, a także rozesłano pocztą tradycyjną do potencjalnych Wykonawców.

        

 

 

                                                                         Zatwierdzamy i zapraszamy do składania ofert.

Oferty pracy

POLITYKA PRYWATNOŚCI

1. Serwis nie zbiera w sposób automatyczny żadnych informacji, z wyjątkiem informacji zawartych w plikach cookies.

2. Pliki cookies (tzw. „ciasteczka”) stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu i przeznaczone są do korzystania ze stron internetowych Serwisu. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.

3. Podmiotem zamieszczającym na urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu pliki cookies oraz uzyskującym do nich dostęp jest operator Serwisu PPF GEMI z siedzibą pod adresem ul. Mickiewicza 36, 05-480 Karczew.

4. Pliki cookies wykorzystywane są w celu:

a) dostosowania zawartości stron internetowych Serwisu do preferencji Użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych; w szczególności pliki te pozwalają rozpoznać urządzenie Użytkownika Serwisu i odpowiednio wyświetlić stronę internetową, dostosowaną do jego indywidualnych potrzeb;

b) tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy Serwisu korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości;

c) utrzymanie sesji Użytkownika Serwisu (po zalogowaniu), dzięki której Użytkownik nie musi na każdej podstronie Serwisu ponownie wpisywać loginu i hasła.

5. W ramach Serwisu stosowane są dwa zasadnicze rodzaje plików cookies: „sesyjne” (session cookies) oraz „stałe” (persistent cookies). Cookies „sesyjne” są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika do czasu wylogowania, opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej). „Stałe” pliki cookies przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez Użytkownika.

6. W ramach Serwisu stosowane są następujące rodzaje plików cookies:

a) „niezbędne” pliki cookies, umożliwiające korzystanie z usług dostępnych w ramach Serwisu, np. uwierzytelniające pliki cookies wykorzystywane do usług wymagających uwierzytelniania w ramach Serwisu;

b) pliki cookies służące do zapewnienia bezpieczeństwa, np. wykorzystywane do wykrywania nadużyć w zakresie uwierzytelniania w ramach Serwisu;

c) „wydajnościowe” pliki cookies, umożliwiające zbieranie informacji o sposobie korzystania ze stron internetowych Serwisu;

d) „funkcjonalne” pliki cookies, umożliwiające „zapamiętanie” wybranych przez Użytkownika ustawień i personalizację interfejsu Użytkownika, np. w zakresie wybranego języka lub regionu, z którego pochodzi Użytkownik, rozmiaru czcionki, wyglądu strony internetowej itp.;

e) „reklamowe” pliki cookies, umożliwiające dostarczanie Użytkownikom treści reklamowych bardziej dostosowanych do ich zainteresowań.

7. W wielu przypadkach oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym Użytkownika. Użytkownicy Serwisu mogą dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących plików cookies. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu w urządzeniu Użytkownika Serwisu. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej).

8. Operator Serwisu informuje, że ograniczenia stosowania plików cookies mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronach internetowych Serwisu.

9. Pliki cookies zamieszczane w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu i wykorzystywane mogą być również przez współpracujących z operatorem Serwisu reklamodawców oraz partnerów.

10. Więcej informacji na temat plików cookies dostępnych jest pod adresem mailowym enowakowska@gemi.pl lub w sekcji „Pomoc” w menu przeglądarki internetowej.

Zamknij